ABOUT THIS PROJECT:
:הלקוח

Androphin medical

:המוצר

Add-on המותקן על קטטרים אשר מטרתו להגן מפני משיכה בלתי רצונית של הקטטר, בעזרת מנגנון חיתוך מהפכני  

:התכולה

מחקר ואפיון, פיתוח קונספט, עיצוב, תכן מפורט, תיק מוצר

Add-on המותקן על קטטרים אשר מטרתו להגן מפני משיכה בלתי רצונית של הקטטר, בעזרת מנגנון חיתוך מהפכני