Lumos
הלקוח

Lumos

המוצר

מערכת ביתית סולארית איכותית לשוק האפריקאי מחוץ לרשת החשמל- יחידת אנרגיה ופאנלים סולאריים

התכולה

עיצוב, תכן מפורט לייצור, תיק מוצר וייצור