ABOUT THIS PROJECT:
:הלקוח

shower fun

:המוצר

מוצר אשר מחליף את ראש המקלחת ומאפשר מקלחת אינטראקטיבית לילדים, באמצעות מנוע מים פנימי

:התכולה

קונספט, עיצוב ופיתוח

מוצר אשר מחליף את ראש המקלחת ומאפשר מקלחת אינטראקטיבית לילדים, באמצעות מנוע מים פנימי