ABOUT THIS PROJECT:
:הלקוח

Sagiv

:המוצר

'אולטראסלייד' מערכת ידנית לחיבור צנרות PEX ו-PE-RT, ללא אטמים (O-Ring) ומבוססת על חדירת שיני המחבר לתוך צנרת הפלסטיק ליצירת הגנה היקפית. מעל אזור החדירה של המחבר לצינור, מולבשת שרוולית חומר פלסטי  (PVDF) שמשמש כ"קפיץ" אוטם לאטימות מלאה. אפליקציות: התקנת מערכת מים חמים-קרים לבית, מערכות חימום הידרוניות (מערכת רדיאטורים), חימום תת-רצפתי, ומערכות גז  

:התכולה

פיתוח מלא–מחקר ואפיון, פיתוח קונספט הנדסי, עיצוב, תכן מפורט, תיק מוצר.

'אולטראסלייד' מערכת ידנית לחיבור צנרות PEX ו-PE-RT, ללא אטמים (O-Ring) ומבוססת על חדירת שיני המחבר לתוך צנרת הפלסטיק ליצירת הגנה היקפית. מעל אזור החדירה של המחבר לצינור, מולבשת שרוולית חומר פלסטי  (PVDF) שמשמש כ"קפיץ" אוטם לאטימות מלאה. אפליקציות: התקנת מערכת מים חמים-קרים לבית, מערכות חימום הידרוניות (מערכת רדיאטורים), חימום תת-רצפתי, ומערכות גז