ABOUT THIS PROJECT:
:הלקוח

Chakratec

:המוצר

מערכת אגירת אנרגיה ירוקה, סוללה קינטית, עבור יישומים מסחריים ותעשייתיים. היתרונות של גלגלי תנופה במחיר של אחסון כימי

:התכולה

עיצוב , זיווד וייצור

מערכת אגירת אנרגיה ירוקה, סוללה קינטית, עבור יישומים מסחריים ותעשייתיים. היתרונות של גלגלי תנופה במחיר של אחסון כימי